1. Aard en omvang van het reglement

1.1. Iedere bezoeker van www.roderidder.net wordt geacht het reglement te kennen
1.2. Het reglement is van toepassing op geheel www.roderidder.net; zowel op de site als het bijhorende forum als op eventuele activiteiten op of verbonden aan www.roderidder.net.
1.3. Door eender welk deel van www.roderidder.net te raadplegen, te bezoeken, te lezen of aan eender welk gebeuren er op deel te nemen, wordt akkoord verklaard met dit reglement en de algemene disclaimer.
1.4. De regels in dit reglement zijn niet limitatief en kunnen zowel op de site, het forum als in het reglement uitgebreid worden en dit zonder enig voorafgaandelijk akkoord of ter kennisgeving.
1.5. Zowel site als forum en eventueel andere activiteiten op of verbonden aan www.roderidder.net bestaan slechts bij wil van de webmaster.

2. Toegang en inhoud www.roderidder.net

2.1. Behoudens technische storing, onderbreking of eender welke vorm van overmacht is www.roderidder.net; met uitzondering van persoonlijke zaken verbonden aan een account, moderator- en webmastergedeelten en projecten in opbouw; permanent, continue en gratis te raadplegen.
2.2. De webmaster behoudt zich het recht om eender welk onderdeel van www.roderidder.net te vervangen, te veranderen voor het publiek af te sluiten of te beëindigen en dit zonder enige verwittiging.
2.3. Voor enkele extra functies op zowel site als forum is het inloggen met een account vereist.

3. Accounts

3.1. Het aangevraagde account biedt na het activeren (door de webmaster) toegang tot zowel de site als het forum en is volledig gratis.
3.2. Niemand heeft recht op het verkrijgen, herkrijgen, bezitten of behouden van een account.
3.3. Accounts worden slechts louter bij goedkeuring van de webmaster toegestaan en blijven slechts toegankelijk zolang dit hem behaagt.
3.4. Accounts zijn strikt persoonlijk.
3.5. Verkoop, verhuur, uitleen, bewaring, schenking of eender welke vorm van overdracht van een account is strikt verboden.
3.6. Met uitzondering van het account ‘www.roderidder.net’, dat de visie van het project op de gelijknamige site op het forum tracht over te brengen, mag een account enkel aangevraagd worden door een natuurlijk persoon.
3.7. Accounts die naar de naam van een firma, bedrijf, instelling, vereniging, website of eender welke persoonlijkheid die niet onder de hoedanigheid van een natuurlijk persoon valt te rijmen, worden geacht te zijn aangevraagd door die instelling.
3.8. In het geval de aanvrager niet deze instelling is of er geen banden mee heeft, dient hij het eensluidend en ondubbelzinnig bewijs hiervan te leveren aan de webmaster. Het is aan deze om te beslissen om het aangevraagde account alsnog te activeren.
3.9. Er wordt slechts één accountaanvraag per (natuurlijk) persoon toegestaan.
3.10. De accountnaam mag geen obscene, aanstootgevende en/of provocerende bewoordingen bevatten.
3.11. Bij het bezitten of bij het pogen tot het bezitten van meerdere accounts worden alle accounts geblokkeerd.
3.12. Zowel de accountnaam zelf als het e-mailadres zijn verplicht te melden gegevens. De accountnaam is vrij te kiezen. Het opgegeven e-mailadres dient in het bezit te zijn van de aanvrager.
3.13. De bij de registratie gevraagde gegeven in verband met leeftijd, woonplaats, beroep, interesses, website en hobby’s zijn geen verplicht in te vullen velden, maar de verstrekte gegevens moeten eerlijk en correct zijn. De aanvrager van het account verbindt er zich toe om bij het wijzigen van deze informatie onmiddellijk de foutieve gegevens te verwijderen of te vervangen door de nieuwe, correcte.
3.14. De aanvrager van een account is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die met dit account gebeuren; in het bijzonder dus ook alle inhoud die ermee op het forum wordt gepost. Noch het project www.roderidder.net; noch de webmaster is verantwoordelijk voor de handelingen van een account en kan er niet voor aansprakelijk geacht worden.
3.15. De aanvrager van een account verklaart er zich mee akkoord dat elke post die hij plaatst in de database van www.roderidder.net wordt bewaard en ten allen tijde onder zijn naam op www.roderidder.net kan gepubliceerd worden.

4. Gedragsregels

4.1. Het plaatsen van berichten met een inhoud die in strijd is met de Belgische en/of plaatselijke wetgeving van de poster is strikt verboden.
4.2. Er worden geen berichten met aanstootgevende, discriminerende, racistische, agressieve, opjuttende en/of seksueel getinte inhoud geplaatst.
4.3. Posts met een inhoud die volgens de webmaster niet voor minderjarigen geschikt is, zijn verboden.
4.4. Bij discussies over de context van het taalgebruik wordt/worden enkel de verklaring(en) in het Van Dale-woordenboek als correct geacht. In de eerste plaats wordt gekeken naar de site www.vandale.be; in ondergeschikt belang en bij gebrek aan een verklaring op de site wordt het Van Dale-woordenboek van de webmaster genomen.
4.5. Hoofdletters kunnen enkel gebruikt worden waar zij volgens de algemene spelling geacht worden of wanneer het benadrukken van enkele woorden of letters onvoldoende duidelijk zou zijn met de klassieke opmaakinstrumenten van het forum.
4.6. Volledige zinnen in hoofdletters posten wordt aanzien als roepen en bijgevolg ook als agressief posten.
4.7. De klassieke opmaakinstrumenten van het forum mogen enkel gebruikt worden wanneer dit op een correcte wijze gedaan wordt (geen overdreven lettergrootte of verscheidenheid aan tekstkleuren; geen onvolledige tags of tags zonder bijhorende begin- of eindtag; geen gequote van irrelevante tekst of lange stukken…)
4.8. Posts worden steeds in de daartoe voorziene rubriek gepost. Er wordt hierbij steeds nagekeken of er reeds een topic over dit onderwerp is geopend.
4.9. In oude topics (topics waarin het laatste bericht reeds maanden tevoren werd geplaatst) wordt enkel gereageerd als de nieuw reactie relevante, niet-persoonlijke informatie bevat.
4.10. Het is verboden de posts te signeren.

5. Avatars

5.1. Geregistreerde gebruikers kunnen op het forum ook een avatar instellen.
5.2. Enkel de avatars uit de gallerijen van het forum zelf zijn toegestaan.
5.3. In uitzondering op artikel 5.2. worden avatars in de categorie 'gereserveerd' enkel toegestaan door één gebruiker; diegene die de desbetreffende avatar als eerste aanvroeg.

6. Sancties

6.1. Posts die naar de opinie van de webmaster niet stroken met de onder punt 4 genoemde gedragsregels staat het de webmaster vrij om de betreffende post geheel of gedeeltelijk te bewerken of de post naar een andere rubriek -al dan niet zichtbaar voor de gewone en/of geregistreerde bezoekers- te verplaatsen
6.2. Rubrieken die volgens de opinie van de webmaster in tegenstrijd met de onder punt 4 genoemde gedragsregels zijn opgestart of ontaarden in situaties die de hiervoor genoemde gedragsregels niet voldoen kunnen door de webmaster met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging afgesloten worden. In het forum betekent dit afsluiten van een topic ook automatisch een verbod op het openen van een nieuw gelijkaardig topic.
6.3. Forummers die zich naar de opinie van de webmaster bij het posten bezondigen aan de in punt 4 genoemde gedragsregels, kunnen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot het door hun aangevraagde account ontzegt worden. Het ontzeggen van de toegang tot dit account houdt automatisch ook het verbod in om een nieuw account aan te vragen.
6.4. Bij het niet naleven van het forumreglement onder eender welke vorm kan de webmaster het overtredende lid naar eigen goeddunken berispen, aanmanen, in gebreke stellen of sanctioneren onder alle vormen die binnen zijn mogelijkheden liggen.

7. Copyrights

7.1. Iedereen is en blijft eigenaar van de door hem getypte stukken tekst en blijft ten allen tijden persoonlijk aansprakelijk ervoor.
7.2. Door een post online te plaatsen op het forum geeft u de webmaster de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de website en dit zonder enige tegemoetkoming, vergoeding van eender welke aard. Mogelijke schade die hieruit voort komt, wordt geacht gekend en ingeschat te zijn en kan onmogelijk op de webmaster verhaald worden.
7.3. De naam, persoon en figuur ‘De Rode Ridder’ zijn intellectueel eigendom van derden. Het gebruik ervan op deze site doet geen afbreuk hieraan, maar wordt enkel nodig geacht ter benoemen en/of specificeren van het object.
7.4. Alle aanwezigheden die niet onder 7.1 of 7.3 vallen, zijn intellectueel eigendom van de webmaster.
7.5. Al het materiaal waarvan de webmaster eigendom is, mag niet elders door derden gebruikt worden tenzij hiervoor de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de webmaster is gegeven. De webmaster behoudt zich hierbij het recht deze toestemming eenzijdig en zonder voorafgaandelijke verwittiging in te trekken en het verwijderen en/of vernietiging van de gebruikte stukken te vorderen.